hmbwebsites.com

hmbwebsites.com

วัดร่องขุ่น

เที่ยวเมืองไทยชมศิลปะงดงามวัดร่องขุ่น จ. เชียงราย

วัดร่องขุ่น

เปิดสถานที่ท่องเที่ยวงานศิลปะงดงาม ผสมผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างลงตัว เที่ยวเมืองไทย ณ วัดร่องขุ่น ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ จัดได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวเมืองไทยยอดนิยมอีกที่หนึ่งในจังหวัดเชียงราย

วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ 9 ไร่ ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ โดยมีแรงบันดาลใจก่อสร้างเสมือนเมืองสวรรค์ที่สามารถสัมผัสได้ ปัจจุบันพระกิตติพงษ์ กัลป์ยาโณ รักษาการเป็นเจ้าอาวาส

แรงบันดาลใจในการก่อสร้างวัดร่องขุ่น ประกอบด้วย 3 สิ่งคือ

ชาติ : เกิดจากความรักงานศิลป์ จึงสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับบ้านเมือง ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

ศาสนา : เกิดจากความเลื่อมใสในตัวอาจารย์ เป็นจุดเปลี่ยนจิตร้อนให้กลายเป็นเย็น จึงสร้างให้สถานที่นี้กลายเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

พระมหากษัตริย์ : ด้วยความที่อาจารย์ถวายงานหลายต่อหลายครั้ง เห็นความเมตตา อัจฉริยะทางศิลปะ จึงเกิดสำนึกภายใต้จิตใจ จึงสร้างผลงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลให้แก่พระองค์

ศิลปกรรมภายในวัดแอบแฝงคติสอนใจมากมายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ระลึกถึงบาป-บุญและสิ่งที่เกี่ยวข้องทางศาสนา โดยมีความหมายจำเพาะเจาะจงของอุโบสถดังนี้

สีขาว : พระบริสุทธิของพระพุทธเจ้า

สะพาน : เสมือนเดินข้ามกิเลสสู่ภพภูมิพุทธภูมิ

เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจมนุษย์

สันของสะพาน คือ มือของอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง แทนอุปกิเลส 16

กึ่งกลางของสะพาน คือ เขาพระสุเมรุดอกบัวทิพย์ มีทั้งหมด 4 ดอกใหญ่ อยู่ทางขึ้นด้านข้างพระอุโบสถ แทนพระอริยเจ้าทั้ง 4 คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์

บันไดทางขึ้น : 3 ขั้น แทน อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา

เที่ยวเมืองไทยที่วัดร่องขุ่นมี วัน-เวลาเปิดเข้าชมวัดร่องขุ่น หอศิลป์ฯ และห้องแสดงภาพ เปิดทุกวันจันทร์-อาทิตย์ วันจันทร์-วันศุกร์ เปิด 08.00 – 17.00 น. และ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิด 08.00 – 17.30 น.  สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ.เชียงราย 5700 โทร 053-673579

Proudly powered by WordPress