hmbwebsites.com

hmbwebsites.com

วัดร่องขุ่น

เที่ยวเมืองไทยชมศิลปะงดงามวัดร่องขุ่น จ. เชียงราย

เปิดสถานที่ท่องเที่ยวงานศิลปะงดงาม ผสมผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างลงตัว เที่ยวเมืองไทย ณ วัดร่องขุ่น ที่จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ จัดได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยวเมืองไทยยอดนิยมอีกที่หนึ่งในจังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ 9 ไร่ ถูกออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ โดยมีแรงบันดาลใจก่อสร้างเสมือนเมืองสวรรค์ที่สามารถสัมผัสได้ ปัจจุบันพระกิตติพงษ์ กัลป์ยาโณ รักษาการเป็นเจ้าอาวาส แรงบันดาลใจในการก่อสร้างวัดร่องขุ่น ประกอบด้วย 3 สิ่งคือ ชาติ : เกิดจากความรักงานศิลป์ จึงสร้างงานศิลปะเกี่ยวกับบ้านเมือง ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ศาสนา : เกิดจากความเลื่อมใสในตัวอาจารย์ เป็นจุดเปลี่ยนจิตร้อนให้กลายเป็นเย็น จึงสร้างให้สถานที่นี้กลายเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ : ด้วยความที่อาจารย์ถวายงานหลายต่อหลายครั้ง เห็นความเมตตา อัจฉริยะทางศิลปะ จึงเกิดสำนึกภายใต้จิตใจ จึงสร้างผลงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลให้แก่พระองค์ ศิลปกรรมภายในวัดแอบแฝงคติสอนใจมากมายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ระลึกถึงบาป-บุญและสิ่งที่เกี่ยวข้องทางศาสนา โดยมีความหมายจำเพาะเจาะจงของอุโบสถดังนี้ สีขาว : พระบริสุทธิของพระพุทธเจ้า สะพาน : เสมือนเดินข้ามกิเลสสู่ภพภูมิพุทธภูมิ เขี้ยว …

Proudly powered by WordPress